Learn English Albert Einstein Facts | Funny Scientist Facts For Kids

Learn English for kids or how to improve english to kids is not only about grammar but also knowledge which adults want child can learn by using english. Maybe you can teach math, science by english speaking or english conversation but It is always better than only english.

Albert Einstein is perhaps the most famous scientist of all time. Both his image and brilliant work on theoretical physics live on today and he serves as an inspiration to young scientists around the world.Read on for interesting facts, quotes and information about Albert Einstein.

Albert Einstein Facts | Funny Scientist Facts For Kids

Albert Einstein Facts | Funny Scientist Facts For KidsAlbert Einstein Facts

Albert Einstein was born on the 14th of March 1879 and died on the 18th of April 1955.

Born in Germany to a Jewish family, Einstein made many contributions to the field of theoretical physics.

Even when very young, Einstein showed great ability in both math’s and science. He was naturally curious and had a brilliant analytical mind.

Einstein worked in a patent office evaluating patents for electromagnetic devices not long after he graduated.

He produced perhaps one of the most famous equations ever: E = mc² (energy equals mass multiplied by the speed of light squared).

He is also well known for his theory of relativity. Special relativity being introduced in his 1905 paper “On the Electrodynamics of Moving Bodies” before Einstein developed the theory of general relativity between the years of 1907 and 1915.

Einstein won the 1921 Nobel Prize in Physics for his work on theoretical physics.

He worked on many other influential theories and projects including: the deflection of light by gravity, the quantum theory of atomic motion in solids, Brownian motion, an explanation for capillary action and much more.

Famous Albert Einstein quotes include: “Whether you can observe a thing or not depends on the theory which you use. It is the theory which decides what can be observed.”

“If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music…. I do know that I get most joy in life out of my violin.”

“Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, uniquely determined by the external world.”

“I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

More videos for leaning english with Language Lead Love Channel.

Language Lead Love channel is listed about all thing kids need to learn from basic to advanced:

english speaking ,learn english ,spoken english, english conversation ,language learner ,how to learn english ,english speaking course ,how to speak english ,talk english ,learning english ,learn english kids. They learn about science, math, weather or anything can help improve mind. The best thing of these videos is children don’t need to read so much, they just listening and watch videos.

Sự Thật Về Albert Einstein – Video about Albert Einstein for learning english kids

Albert Einstein có lẽ là nhà khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cả hình ảnh và công trình rực rỡ của ông về vật lý lý thuyết sống động ngày hôm nay và ông là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ trên khắp thế giới.

Đọc tiếp về các sự kiện thú vị, báo giá và thông tin về Albert Einstein.

 • Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 và chết vào ngày 18 tháng 4 năm 1955.
 • Sinh ra ở Đức cho một gia đình Do Thái, Einstein đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực vật lý lý thuyết.
 • Ngay cả khi còn rất nhỏ, Einstein đã cho thấy khả năng tuyệt vời trong toán học và khoa học. Anh ta tự nhiên tò mò và có một tinh thần phân tích rực rỡ.
 • Einstein đã làm việc trong một cơ quan sáng chế đánh giá bằng sáng chế cho các thiết bị điện từ không lâu sau khi tốt nghiệp.
 • Ông đã tạo ra một trong những phương trình nổi tiếng nhất bao giờ hết: E = mc² (năng lượng bằng với khối lượng nhân với tốc độ ánh sáng bình phương).
 • Ông cũng nổi tiếng với lý thuyết tương đối của ông. Thuyết tương đối đặc biệt được giới thiệu trong bài báo “Về động lực học của các động cơ chuyển động” năm 1905 trước khi Einstein phát triển thuyết tương đối rộng giữa những năm 1907 và 1915.
 • Einstein đã giành giải Nobel năm 1921 về Vật lý cho công trình của ông về vật lý lý thuyết.
 • Ông đã làm việc trong nhiều lý thuyết có ảnh hưởng khác và các dự án bao gồm: sự lệch hướng ánh sáng bởi lực hấp dẫn, lý thuyết lượng tử chuyển động nguyên tử trong chất rắn, chuyển động Brownian, giải thích cho hoạt động mao dẫn và nhiều hơn nữa.
 • Các trích dẫn nổi tiếng của Albert Einstein bao gồm: “Cho dù bạn có thể quan sát một vật hay không phụ thuộc vào lý thuyết mà bạn sử dụng, đó là lý thuyết quyết định những gì có thể được quan sát thấy.”
 • “Nếu tôi không phải là nhà vật lý, tôi có thể là một nhạc sĩ, tôi thường suy nghĩ trong âm nhạc, tôi sống trong những giấc mơ trong âm nhạc, tôi thấy cuộc sống của tôi về âm nhạc … Tôi biết rằng tôi có được niềm vui nhất trong cuộc đời ra khỏi violin của tôi. “
 • “Các khái niệm vật lý là những sáng tạo tự do của tâm thức con người, và tuy nhiên có vẻ như nó không được duy nhất bởi thế giới bên ngoài.”
 • “Tôi có đủ một nghệ sỹ để vẽ một cách tự do theo trí tưởng tượng của tôi, trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến ​​thức, kiến ​​thức còn hạn chế. Trí tưởng tượng bao quanh thế giới.

WATCH MORE STORIES FOR KIDS

[SCIENTIST 14] Edwin Hubble Facts |  Funny Scientist Facts For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=i1amtZ2_NkE

[SCIENTIST 15] James Maxwell Facts | Funny Scientist Facts For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=XqRdayN-XeI

[SCIENTIST 16] Aristotle Facts | Funny Scientist Facts For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=kP5SiEwahjA

[SCIENTIST 17] Nicolaus Copernicus Facts | Funny Scientist Facts For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=XzRO4xKgzLo

[SCIENTIST 18] Alexander Graham Bell Facts | Funny Scientist Facts For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=GOMmgwCLnY0

Leave A Reply