[Chemistry 5] COAL FACTS – LEARNING SCIENCE FOR KIDS

Kiểm tra những sự thật thú vị của than và tìm hiểu thêm về cách sử dụng, tính chất của nó. Than là một nguồn tài nguyên quan trọng được sử dụng để tạo ra nhiệt, năng lượng và điện.
Hãy đọc tiếp về một số sự thật và thông tin tuyệt vời về tiêu thụ than, sản xuất than, ngành khai thác mỏ, năng lượng than, ảnh hưởng của nó đối với môi trường và nhiều điều hơn nữa.Những sự thật về than

Kiểm tra những sự thật thú vị của than và tìm hiểu thêm về cách sử dụng, tính chất của nó. Than là một nguồn tài nguyên quan trọng được sử dụng để tạo ra nhiệt, năng lượng và điện.
Hãy đọc tiếp về một số sự thật và thông tin tuyệt vời về tiêu thụ than, sản xuất than, ngành khai thác mỏ, năng lượng than, ảnh hưởng của nó đối với môi trường và nhiều điều hơn nữa.

 • Than được làm chủ yếu bằng cacbon nhưng cũng có các nguyên tố khác như hydro, oxy, lưu huỳnh và nitơ.
 • Than bắt đầu như chất thải thực vật ở đáy của nước. Nó cuối cùng được che phủ và chôn sâu bởi các trầm tích, nơi mà qua thời gian biến đổi (một sự thay đổi trong hình thức) diễn ra.
 • Các loại than khác nhau chứa các lượng carbon khác nhau. Than non chỉ chứa khoảng 60 đến 75%, trong khi than antracit chứa hơn 92%.
 • Anthracite là một loại than đen, sáng bóng, đen cháy với ngọn lửa màu xanh, không khói. Trong khi hầu hết các dạng than đều có liên quan với đá trầm tích, thì anthracit chịu sự biến chất và liên kết với các đá biến chất.
 • Than từ lâu đã bị đốt cháy để tạo ra điện và nhiệt. Việc sử dụng than đang gia tăng mỗi năm, trong năm 2006 thế giới đã tiêu thụ hơn 6.000.000.000 kg than!
 • Than là nguồn năng lượng lớn nhất thế giới cho sản xuất điện.
 • Than được chuyển thành điện bằng cách đốt trong lò nồi hơi. Nước lò hơi được nung nóng cho đến khi nó trở thành hơi nước, với hơi nước sau đó quay tuabin và máy phát điện để tạo ra điện.
 • Gần 70% điện của Trung Quốc đến từ than đá. Tổng cộng, than sản xuất khoảng 40% lượng điện trên thế giới.
 • Khai thác than và đốt than sau đó có thể có nhiều ảnh hưởng xấu đến con người và môi trường. Các ví dụ về chất thải, mưa axit, nước bị ô nhiễm, lượng khí thải độc hại, lượng cacbon đioxit cao và nguy cơ ung thư phổi tăng lên đối với những người làm việc trong nhà máy.
 • Một câu nói phổ biến trong nhiều nền văn hoá là nếu bạn cư xử xấu trong năm, ông già Noel sẽ cho bạn một cục than vào Giáng sinh.Coal Facts

Check out these interesting coal facts and learn more about its uses and properties. Coal is an important resource that is used to create heat, energy and electricity.
Read on for some amazing facts and information about coal consumption, coal production, the mining industry, coal power, its effects on the environment and more.

 • Coal is made largely of carbon but also features other elements such as hydrogen, oxygen, sulfur and nitrogen.
 • Coal starts off as plant matter at the bottom of water. It is eventually covered and deeply buried by sediments where over time metamorphosis (a change in form) takes place.
 • Different types of coal contain different amounts of carbon. Lignite contains only around 60 to 75%, while anthracite contains more than 92%.
 • Anthracite is a hard, shiny, black coal that burns with a blue, smokeless flame. While most forms of coal are associated with sedimentary rock, anthracite undergoes metamorphism and is linked to metamorphic rocks.
 • Coal has long been burned to create electricity and heat. The use of coal is increasing every year, in 2006 the world consumed over 6,000,000,000,000 kilograms of coal!
 • Coal is the world’s largest source of energy for the production of electricity.
 • Coal is converted to electricity by being burned in a furnace with a boiler. The boiler water is heated until it becomes steam, with the steam then spinning turbines and generators to create the electricity.
 • Nearly 70% of China’s electricity comes from coal. In total, coal produces around 40% of the world’s electricity.
 • Coal mining and the subsequent burning of coal can have many bad effects on both humans and the environment. Examples of this include waste products, acid rain, contaminated water, poisonous emissions, high levels of carbon dioxide and increased risks of lung cancer for coal plant workers.
 • A popular saying among many cultures is that if you behave badly during the year, Santa will deliver you a lump of coal for Christmas.Leave A Reply